vz

 

 

 

Maha Shivarathri festival in Kataragama - Sri Lanka 2024

 Dancers at Ganapathi Kovil

 Dancers at Ganapathi Kovil

kataragama sri lanka 2024 0001

 Dancers at Ganapathi Kovil

kataragama sri lanka 2024 0001

 Dancers at Ganapathi Kovil

kataragama sri lanka 2024 0001

 Dancers at Ganapathi Kovil

kataragama sri lanka 2024 0001

 Musician at Kirivehera Stupa

kataragama sri lanka 2024 0001

 Ganapathi Kovil

kataragama sri lanka 2024 0001

 Blessing at Ganapathi Kovil

kataragama sri lanka 2024 0001

 Blessing at Ganapathi Kovil

kataragama sri lanka 2024 0001

 Bathing in river near Ganapathi Kovil

kataragama sri lanka 2024 0001

 Mantras at Ganapathi Kovil

kataragama sri lanka 2024 0001

 Preparation at Ganapathi Kovil

kataragama sri lanka 2024 0001

 Preparation at Ganapathi Kovil

kataragama sri lanka 2024 0001

 Musician at Ganapathi Kovil

kataragama sri lanka 2024 0001

 Offerings

kataragama sri lanka 2024 0001

 Pilgrims at Ruhunu Maha Kataragama Dewalaya

kataragama sri lanka 2024 0001

 Flowers

kataragama sri lanka 2024 0001

 Salleswoman at Ruhunu Maha Kataragama Dewalaya

kataragama sri lanka 2024 0001

 Pilgrims at Ruhunu Maha Kataragama Dewalaya

kataragama sri lanka 2024 0001

 Pilgrims at Ruhunu Maha Kataragama Dewalaya

kataragama sri lanka 2024 0001

 Pilgrims at Kiri Vehera Temple - Ruhunu Maha Kataragama Dewalaya

kataragama sri lanka 2024 0001

 Pilgrims at Ruhunu Maha Kataragama Dewalaya

kataragama sri lanka 2024 0001

 Blessings at Sri Palaniyandavar Temple

kataragama sri lanka 2024 0001

 Mantras Sri Palaniyandavar Temple