vz

 

 

 

3svety-2005

 3 worlds - drypoint, 26x22 cm, 2005

 

 vladimir zrnik orol 30x21 2005 grafika

Eagle - linocut, 30x21 cm, 2005

 

vladimir zrnik abstrakt 110x94 2001 grafika kolaz

Abstrakt - linocut collage, 110x94, 2001

 

vladimir zrnik chrbtica 30x21 2001 grafika zlata

Back - linocut, 30x21 cm, 2001

 

vladimir zrnik chrbtica 80x45 grafika-kolaz

Back - linocut collage, 80x45 cm, 2001

 

grafika-CD1

Waterfall - drypoint on CD, 11,5x11,5 cm, 2005